user_mobilelogo

Sissejuhatus      

aastaaruanne 2019

Põhilised tegevussuunad

 • aastat iseloomustab rohkem suuremaid ja mitmekesisemaid üritusi (mida näitab ka külastuste arvu tõus võrreldes näiteks laenutuste arvuga):
 • märtsil möödus 70 aastat küüditamisest. Toimus küüditatute mälestuspäev, kus esinesid kohalikud inimesed, kes olid küüditatud. Esitleti mälestusteraamatut „Kaduvad mälestused“, vaadati filmi küüditamisest. Üritusel osales üle 50 inimese.
 • Nikolai Roerichi maalide näitus. Lisaks näitusele toimus mitu tutvustavat loengut.
 • Koos Kiili Vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga kohaliku kogukonna puuetega inimeste loomingu näitus, mis leidis suurt kõlapinda.
 • Külas käisid Ilmar Trull, Kaja Kallas, Veronika Kivisilla
 • Eriline oli kohtumine merebioloog Ilmar Kottaga. Läbi luubi uurides avanes „Salapärane veemaailm“
 • Mitmed harrastuskunstnike ja –fotograafide näitused (Mati Iila, Ülo Udumäe, Mari Teede)
 • Regulaarselt käib raamatukogus Teraapiakoerte Ühingust koer Ronja, kellele lapsed ette loevad.
 • Emakeelepäeva tähistamine „Emakeelest tunnen mõnu“ – esinesid Kiili Gümnaasiumi õpilased luule- ja laulukavaga.

Raamatukogul on arvestatav koht kohalikus kultuuripildis, siia tullakse üksinda, grupiti, kollektiivselt üritustele, näitusi vaatama, lugema või lihtsalt aega veetma.

 

2. Juhtimine

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:

Raamatukogu hakkas kasutama uut dokumendihaldusprogrammi WebDesktop.

Raamatukogu nõukogu on 4-liikmeline. Nõukogu on abiks tegevuskava koostamisel ja suuremate ürituste läbiviimisel.

Raamatukogu on avatud 48 tundi nädalas 6 päeval (v.a. juuni. juuli. august). Lahtiolekupäevi oli 287.

Oktoobri kuu jooksul läbi viidud külastatavuse analüüs nädalapäevade ja tundide kaupa. Selle alusel välja selgitatud kõige tihedamini külastatavad päevad ja tunnid ning kõige hõredamalt külastatavad päevad ja tunnid. Tuginedes analüüsi tulemustele, tehtud vallavalitsusele ettepanek muuta lahtiolekuajad paindlikumaks. Raamatukogu seisukohtade tutvustamiseks esinetud valla volikogu kultuurikomisjonis. Uued lahtiolekuajad hakkavad kehtima 02.01.2020.

2.2 Eelarve

                             Seisuga 31.12.2018.     seisuga 31.12.2019.     muutus %

Eelarve kokku         66 636                              72 647                   +9%

Personalikulu           34 895                               37 627                   +7.8%

Komplekteerimiskulu 14 662                             16 893                   +15.2%

Sh. KOV-lt                7 340                               9 413                     +28.2%

Sh. riigilt                     7 322                               7 480                     +2.2%

Infotehnoloogiakulu   1 601                               1 056                    -34%

2.3. Personali koosseis, juhtimine ja areng

Seoses ühe raamatukoguhoidja pensionile suundumisega toimusid muudatused personali koosseisus. Et lahkunud töötaja asemele uus töötaja leida, korraldati 2 konkurssi. Esimese konkursiga ei õnnestunud sobivat leida. Teise konkursi tulemusena asus septembrist raamatukoguhoidjana tööle Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala lõpetanud töötaja.

Ka raamatukogu ruumide koristamine korraldati ümber, see läks üle Kiili Varahalduse Sihtasutusele.

2.3.1 Ülevaade täienduskoolitusest

 • Osalemine ERÜ aasta- ja kõnekoosolekul „Raamatukogud kultuuris“
 • Sibulale pühendatud erialapäev Tallinna KRK-s, kus räägiti luule propageerimisest ja esoteerikakirjanduse komplekteerimisest
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuses lastekirjanduse teabepäeval

2.3.2 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised:

Esinetud Kiili Valla Volikogu Kultuurikomisjonis kahel korral 1) olukorrast raamatukogus seoses raamatukoguhoidja ametikoha täitmisega 2) ülevaade raamatukogus läbiviidud analüüsist, mis kajastas raamatukogu külastatavust päevade ja tundide lõikes. Analüüsi tulemustest lähtudes tegi raamatukogu ettepaneku töötada nädalas senise 48 tunni asemel     43 tundi.

Koolitus: Tegelased eesti lastekirjanduses – 4. klassi õpilastele

Koolitus: Illustratsioon raamatus – 2. kl. õpilastele

2.4 Raamatukogu haldusjuhtimine.

Raamatukogu ruumid vallakeskuses sobivas hästi ligipääsetavas kohas.

Hetkel remondivajadus puudub. Juurdepääs liikumispuudega inimestele tagatud.

 1. Kogude komplekteerimine ja töötlemine
  Kogude komplekteerimise põhimõtteks on kogude tasakaal.

e-teavikuid ei ole ostetud.

Annetusi oli 90 eks. ja see on 7,4% juurdetulekust.

Ilu- ja lastekirjandus moodustab 59,9% kogudest. Ilu- ja lastekirjanduse laenutuste osakaal kogu laenutustest on 69,1%. Laste laenutused moodustavad 19.7 % kogu laenutustest.

Kogude kasutatavus on 0.7.
1.1 Raamatu komplekteerimine (trükis + e-raamat)

Ostetud 1212 eksemplari, s.o. 240 eksemplari rohkem kui 2018.a.
1.2 Perioodika komplekteerimine

Ostetud 60 nimetust, s.h. 11 nimetust kultuuriajakirjandust.

1.3 Maha kantud 683 eks. raamatuid ja 86 aastakäiku perioodikat.

Lugejateenindus ja raamatukoguteenused

                       2018                                     2019                           muutus

Lugejaid         1220                                   1296                           +76

Külastusi       12 165                               13 059                           +894

Virtuaalkül. 51 952                                 53 690                           +1738

Laenutusi     19 453                                 18 826                           -627

Kasutajate arv tõuseb pidevalt. See on ka loogiline, kuna Kiili valla elanike arv tõuseb samuti igal aastal. Raamatukogus korraldatavatel üritustel oli 2019.a. rohkem külastajaid, eriti lastele mõeldud üritustel. Lapsed külastavad ka tavapäevadel raamatukogu sageli.
**Infopäringud

Päringuid registreerime igapäevaselt ja püüame vastata samal päeval või järgmisel.

2018 – 52 päringut     2019 – 71 päringut              +19

Laste- ja noorteteenindus

Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine

Ostetud 254 eks., s.o. 45 eksemplari rohkem kui 2018.a. Püüame osta võimalikult kõik eesti lastekirjanduse algupärandid ja ka tõlkekirjandust. Arvestame kõigi vanuserühmadega.

 

Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

                     2018                               2019                         muutus

Lugejaid       492                                 514                           +22

Külastusi       3981                              4403                         +422

Laenutusi     4025                               3705                         -320

Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine.

Lastele tehtud mitmeid näitusi ja väljapanekuid mitte ainult kirjanduslikel teemadel, vaid ka üldiselt silmaringi arendavatel ja harjumusi kujundavatel teemadel. Näit. väljapanek Hammaste hooldamisest või Lindudest.

Teavikute paremaks leidmiseks sai osa raamatuid märgistatud värviliste mummudega. Erinevat värvi mummud tähistavad erinevaid vanusegruppe.

Lastekirjanduse kogust eemaldasime vanema ja aegunud lastekirjanduse. Lastekirjanduse varamusse kuuluvat kirjandust tänapäeva lapsed ei loe.

Viiendat aastat järjest toimus suvelugemise programm „Karikakramäng“. Osales 12 last vanuses 8-12. Läbi loeti 144 raamatut. Osalejatega külastasime Eesti Lastekirjanduse Keskust. Selle külastusega jäid lapsed väga rahule.

Kolmandat aastat oli lugemiskoeraprogramm. Osales 7 last ja toimus 12 tundi.

Et lapsed tunneksid end raamatukoguga seotuna ja saaksid raamatukogule kasulikud olla, palusime gümnaasiumi algklasside õpilastel valmistada raamatukogule järjehoidjaid. Järjehoidjaid kingiti 100 ringis. Nüüd saame neid oma lugejatele jagada. Väiksemad lapsed käivadki tihti raamatukogus lihtsalt joonistamas, omavahel suhtlemas, lauamänge mängimas.

Laste- ja noorteüritused:

Kuna oli eesti keele aasta, siis oli üks olulisemaid üritusi emakeelepäeva tähistamine koostöös Kiili Gümnaasiumiga. Vallarahvale esitati raamatukogus sõnalis-muusikaline kava „Emakeelest tunnen mõnu“.

Laulupeoaasta – näitus „150 aastat muutumatut armastust laulupidude vastu“ (laulupidude ajaloost, dirigentidest, osalejatest jne.).

Kohtumine Ilmar Trulliga oli samuti väga menukas. Üks kohtumisel osalenud poiss joonistas pildi I.Trulli luuletusele „Mütsid peas“. Saatsime selle autorile ja joonistus avaldati „Eesti Ekspressis“.

Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond

Kiili vallas elavate autorite raamatuesitlused: kogumik „Kaduvad mälestused“ koostaja     Ardo Niinre. Raamatut esitleti küüditatute mälestuspäeval, kus oma meenutustega esinesid siit piirkonnast represseeritud.

Kohalike kunstnike ja käsitöö harrastajate tööde näitused: eriti tuleb märkida puuetega inimeste tööde näitust „Eriline looming erilistelt inimestelt“.

Kohtumine Kaja Kallasega, tema raamatu esitlus

Kohtumine luuletaja Veronika Kivisillaga

Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Soovijaile(õpilased, täiskasvanud õppijad) tutvustatud otsinguvõimalusi URRAM’is, ESTER’is, DIGAR’is. Vanemaid inimesi abistatud pangatoimingutel, id-kaardi kasutamisel. Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu koduleht www.kiiliraamatukogu.ee , facebook

Infovoldik

Kiili Leht

Vallasisesed reklaamtahvlid

Lasteüritused ka kooli kodulehel

Andmebaasid.

e-kataloog URRAM

kodulehe vahendusel: DIGAR, DEA, AIS, BERTA, riigiportaal eesti.ee, Riigi Teataja, kirjandusega seotud portaalid ja blogid, kodulooportaal

 1. aasta tegevused

2020.aastal jätkata traditsiooniks kujunenud tegevustega:

Emakeelepäeva tähistamiseks kuulutada välja Ühetähejutuvõistlus.

Rahvusvahelise lasteraamatupäeva puhul tuleb külla lastekirjanik.

Korraldada suvelugemise projekti lastele.

Erinevad näitused, erinevad esinejad ja külalised.

Jätkata raamatukogu kogude läbivaatamist, vähekasutatava kogudest eemaldamine, „unustatud“ raamatu esiletoomine.

Koostöö valla haridusasutustega, kultuuriasutustega.

Kõik tegevused peavad kaasa aitama teenindusnäitajate stabiilsena hoidmisele.

Kuna 2020. aasta on mitmete suurte juubelite aasta, siis pöörata raamatukogu tegevustes neile tähelepanu. Näiteks on 2020. aasta kuulutatud Eesti rahvajutu aastaks, Digikultuuri aastaks, Põhiseaduse aastaks. Mitmetel kirjanikel ja kultuuritegelastel on juubeliaasta.