user_mobilelogo

Põhilised tegevussuunad

Kõige olulisem oli väärikalt tähistada EV 100 juubelit:

1)esseekonkurss „Minu Eesti/ Minu Kiili“

2)küsitlus „100 lemmikut eesti kirjanduses“

Veel iseloomustab seda aastat rohkelt erinevaid näitusi nii kohalikelt kunstnikelt kui ka väljastpoolt:

 • tekstiilikunstnik Kaire Tali (näitus ja kohtumine)
 • tekstiilikunstnik Merike Männi
 • kohalik harrastuskunstnik Mati Iila
 • noored kunstnikud Rainer Kravets ja Hendra Raud
 • rändnäitus „Loetud hetked“

Kohtumised kirjanikega:

1)Hilli Rand

2)Kätlin Vainola

3)Peeter Helme

2. Juhtimine

Üle vaadatud raamatukogu kasutamise eeskiri ja viidud vastavusse isikuandmete kaitse määrusega (volikogu kinnitas 20.12.2018.a.). Sellega seoses korrigeeritud ka lugeja registreerimiskaardil küsitavaid andmeid ja selgitatud andmete kasutamist.

2.1 Raamatukogude võrgu struktuur ja nõukogud:
Kuna Kiili vald jätkas iseseisvana ilma liitmiste ja lahutamisteta, siis ka raamatukogu struktuuris muutusi ei olnud. 4-liikmelises nõukogus vahetati üks liige. Nõukogu on abiks tegevuskava koostamisel ja suuremate ürituste läbiviimisel.

Teeninduskorraldus jäi samaks: raamatukogu on avatud 48 tundi nädalas 6 päeval (v.a. juuni, juuli, august). Lahtiolekupäevi oli 291.

2.2 Eelarve

Tabel 2

Põhieelarve

Seisuga

31.12.17. €

Seisuga

31.12.18

Muutus %

Eelarve kokku

61 563

66 636

+ 7,6%

 

 

   

Personalikulu

31 368

34 895

+ 10,3%

       

Komplekteerimiskulu

15    158

14     662

-3.4%

sh KOV-lt

8 170

7 340

-11.3%

sh riigilt

6 988

7 322

+4.6%

 

     
       
       

Infotehnoloogiakulu

1 564

1 601

 
       
       
       

 

2.4.1 Ülevaade täienduskoolitusest Lisa 1

Digitaalse kirjaoskuse koolitus „e-kogukond“                     16 tundi                   tasuta

Kõnekoosolek „Raamatukogud kultuuris“                           4 tundi

Koolitus „Kuidas paremini mõista tänapäeva noori?“         6 tundi                     25.00€

Korraldaja: Harju Maakonnaraamatukogu

Mõttetalgud „Lugejate raamatukogu“ RR-s                         6 tundi                   tasuta

Osalemine Eesti raamatukoguhoidjate XI kongressil 18.-19. oktoobril –

kultuuripärand ja tuleviku raamatukogu                               16 tundi                 95.00€

Osalemine A.H.Tammsaare 140. sünniaastapäeva pidulikul tähistamisel Estonias.                                                    

2.4.2 Maakonnaraamatukogu korraldatud koolitused

Tabel 4

Koolituse aeg

Koolituse teema

Koolitaja

Koolituse maht/kestus

Raamatukoguhoidjate arv/ KOV-de arv

Eelarve/Koolituseks kulutatud summa

01.12.18

 

 

20.03.

Statistika

Kirjandus

IT

Kuidas paremini mõista tänapäeva noori?

Pille Kriisa

6 tundi

 

25.00 €

Kogenud koolitaja aitas osalejatel leida paremaid viise suhtlemises noortega. Koolitus pani mõtlema selle üle, mida raamatukogu võiks tänapäeva noortele veel pakkuda.

2.4.3 Raamatukogutöötajate avalikud esinemised: ettekanded, loengud, koolitused.
(Võib teha lühikokkuvõtte üldistades teemasid)
LISA 2

Esinetud Kiili Gümnaasiumis vabariigi aastapäeva pidulikul üritusel esseekonkursi ja küsitluse tulemuste analüüsiga, parimatele jagatud auhindu.

Esinemine Kiili Vallavalitsuse korraldatud emadepäeva üritusel, raamatu „Pisike puu“ kinkimine vastsetele lapsevanematele.

 

2.4.5 Töötajate tunnustamine.

KOV-i tänukiri Taie Saare’le Kiili valla 25.aastapäeval olulise panuse eest Kiili valla kultuurielu edendamisel.

2.5 Raamatukogu haldusjuhtimine

Raamatukogul hea keskne asukoht Kiili alevis. Juurdepääs hea kõigile, olemas parklad autoga tulijatele, kaldtee puudega inimestele. Hea valgustus. 2018.a. paigaldatud valgustusega raamatukogu silt. On suunavad viidad. Välja vahetatud raamatukogu katuseaknad, muus osas ruumid praegu remonti ei vaja (nendesse ruumidesse kolitud 2015.a.).

2.5.1 Juurdepääs liikumispuudega inimesele.
On olemas kaldtee liikumispuudega inimestele.

2.6 Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas
Ostetud 2 uut arvutit rendilepinguga , s.t. tasutakse igakuist renditasu 5 aasta jooksul ja siis vahetatakse arvutid jälle uute vastu välja. Nii on tagatud arvutite pidev uuendamine.1 vana lugejate kasutuses olev arvuti maha kantud, nüüd on lugejate kasutuses varasema 3 arvuti asemel 2 arvutit, kuna kasutajate arv pidevalt väheneb. Pigem tullakse oma arvutiga ja kasutatakse Wi-Fi ühendust.

 1. Kogud komplekteerimine ja töötlemine

e-teavikuid ei ole ostetud.

Annetusi oli 59 eksemplari ja see on 5,4 % juurdetulekust.

-kogude kasutatavus ja seosed lugejate sihtrühmadega

Ilu- ja lastekirjandus moodustab 60,7 % kogudest.

Ilu- ja lastekirjanduse laenutuste osakaal kogu laenutustest on 69,9 %.

Kogude kasutatavus on 0.8. Laste laenutused moodustavad 20,7 % kogu laenutustest, s.o. 1,2 % rohkem kui 2017. aastal. Kolmel viimasel aastal on laste laenutuste arv pidevalt tõusnud.

3.1.1 Raamatu komplekteerimine

Ostetud 972 trükist.
3.1.2 Perioodika komplekteerimine

Ostetud 61 nimetust, s.h. 11 nimetust kultuuriajakirjandust.
3.1.3 Auviste komplekteerimine

Ostetud 3 auvist.
3.2 inventuurid, mahakandmised

Maha kantud 713 eksemplari teavikuid. Kui tavaliselt on igal aastal maha kantud 100-200 teavikut, siis 2018.a. tunduvalt rohkem. 2018.a. vaadati kogud kriitilisema pilguga üle, väga vähe kasutamist leidnud teavikud eemaldati fondist. Lugejad võisid neid tasuta kaasa võtta.

Kogude läbivaatamine jätkub 2019.a.

 1. Lugejateenindus ja raamatukoguteenused
  4.1 Avaliku teabe kättesaadavaks tegemine.

Kasutajatel võimalik kasutada 2 arvutit ja wifit. KOV volikogu materjalid ainult elektrooniliselt kättesaadavad.

4.2 Raamatukogu kasutamine ja teenused.

Tabel 5

Raamatu-kogu

Lugejad 2017

Lugejad 2018

Muutus (+-)*

Kiili Raamatukogu

1107

1220

+ 113

       

 

Raamatu-

kogu

Külastused 2017

Külastused 2018

Muutus (+-)*

Virtuaal-külast. 2017

Virtuaal-külast. 2018

Muutus (+-)*

Kiili Raamatuk.

11960

12165

+ 205

61036

51952

-9084

 

 

 

 

 

 

 

*Peale haldusreformi

Raamatu-

kogu

Laenut-d 2017

Laenut-d 2018

Muutus (+-)*

Päringud** 2017

Päringud** 2018

Muutus (+-)*

Kiili rmtk.

20040

19660

-380

33

52

+19

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasutajate arv tõusis, laenutuste arv vähenes, aga langus ei olnud suur. Külastuste arv tõusis, seda tõenäoliselt üritustel osalejate arvu kasvu tõttu.

4.4 Laste- ja noorteteenindus

4.4.1 Laste-ja noortekirjanduse komplekteerimine

Ostetud 209 eks. lastekirjandust, s.o. 44 eks. vähem kui 2017.a., vaatamata sellele oli 204 laenutust rohkem kui 2017.a.

4.4.2 Laste-ja noorte raamatukogu kasutamine

Tabel 6

Rmtk

Lug-d 2017

Lug-d 2018

Muutus (+-)*

Külast-d 2017

Külast-d 2018

Muutus (+-)*

Laenut 2017

Laenut 2018

Muutus (+/-)*

Kiili Rmk

432

492

+60

3566

3981

+415

3821

4025

+ 204

 

           

 

 

 

i

4.4.3 Laste-ja noorteteenindus, s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine. Sisuline hinnang, võrdlus, analüüs.

Laste- ja noorteteeninduses kasvas nii lugejate, külastuste kui ka laenutuste arv.

Neljandat aastat järjest toimus suvelugemine.

Teist aastat oli raamatukogus lugemiskoeraprogramm, osales 7 last, toimus 12 tundi.

Lastele koostatud erinevaid soovitusnimestikke (näit.“ Teaduskirjandusest noortele“, „Krimikirjandus ka laste seas pop“, „Uut noorsookirjandust“, „Vanasõnade tarkus – tarkus põlvest põlve“ (kultuuripärand)

Lapsi kaasatud lemmikraamatu valimisse ja esseekonkursile, jagatud auhindu ja esinetud koolipere ees – see kõik tõstis raamatukogu rohkem esile ja lapsi külastaski meid rohkem.

Kindlasti on positiivne mõju ka sellel, et asume noortekeskusega kõrvuti, kui ei tulda ka laenutama, siis tullakse lihtsalt olema ja lugema.

4.4.4 Laste- ja noorteüritused: ülevaade, millised olid põhiteemad ja millised suuremad üritused. LISA 4

Kiili Raamatukogu ei registreerinud end Tallinna Keskrmk. Programmi „Kunst raamatukokku“, aga noorte näitusi korraldas küll. Need olid uskumatult menukad. Liikumispuudega gümnaasiumi õpilase Hendra Raua näitus „Haav ühiskonnas“ meeldis nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Seda tuldi vaatama klasside kaupa. Isegi üks lasteaiarühm külastas näitust ja sellest külastusest sai kunsti üldiselt tutvustav raamatukogutund.

Kohtumised lastekirjanikega olid samuti menukad.

EV 100 esseekonkurss tõi mitmeid huvitavaid töid, mis avaldati ka kohalikus valla lehes.

 

 

     
     

Raamatukogu võimaldab oma teadetetahvlile paigutada teiste valla asutuste ürituste reklaame.

4.6 Raamatukogu kui kohalikku pärandit jäädvustav, elukestvat õpet toetav ja vabaaja võimalusi pakkuv kultuurikeskkond

4.6.1 kohalikul tasandil

Kuna Kiili Vald tähistas oma 25. aastapäeva, siis sellel puhul anti välja kohaliku lehe erinumber. Erinumbri jaoks koostas raamatukogu direktor Kiili valla kroonika 1993-2018. Raamatukogus oli välja pandud põhjalik ülevaatenäitus nende aastate arengutest vallas.

Erinevad väljapanekud meie kultuuripärandi kohta: näit. „Vanasõnade tarkus – tarkus põlvest põlve. „ ; Nabala kohapärimuse raamatu „Vennaste ja vete vald“(Remmel, M.-A.) tutvustamine.

Kohtumised huvitavate inimestega oma koduvallast: raamatuesitlused Peeter Veegen „Ajatuulte keerises“ ja Mati Iila „Sõjalinnu lugu“.

Kohalike kunstnike ja käsitöö harrastajate tööde näitused : näit. Mati Iila maalid ja Maire Pika 150 nukku ja neile heegeldatud rõivad.

4.6.2 riiklikul tasandil

Üleriigilise tuntusega esinejaid raamatukogus: kirjandust tutvustav Peeter Helme, tekstiilikunstnik Merike Männi, lastekirjanikud Hilli Rand ja Kätlin Vainola

Rändnäitus „Loetud hetked“

4.6.3 rahvusvahelisel tasandil
Vana koostööpartneriga Soomest Askola raamatukoguga 2018.a. ühiseid ettevõtmisi ei olnud.

4.7 Raamatukogu koolituskeskusena kasutajatele.
Tutvustatud õpilastele ja täiskasvanud õppijatele Otsinguvõimalusi URRAMis, ESTERis, DIGARis. Vanemaid inimesi abistatud pangatoimingutel, id-kaardi kasutamisel.

 

4.8 Raamatukoguteenuse turundus ja väljaanded
Raamatukogu koduleht www.kiiliraamatukogu.ee

Infovoldik – kättesaadav peale raamatukogu ka vallavalitsuses

Kiili Leht – ilmunud 2 artiklit

Vallasisesed reklaamtahvlid

Lasteüritused ka kooli kodulehel

Facebook – raamatukogu liitus sotsiaalvõrgustikuga aasta lõpus (novembris).

4.9 Andmebaasid

E-kataloog URRAM

Kodulehe vahendusel: DIGAR, DEA, AIS, BERTA, riigiportaal eesti.ee, Riigi Teataja, kirjandusega seotud portaalid ja blogid, kodulooportaal.

 1. 2019. aasta tegevused
  2019. aasta on eesti keele aasta. Pidulikumalt tähistada emakeelepäeva. Korraldada eesti keele rikkust ja nüansirohkust tutvustavaid üritusi eelkõige lastele ja noortele.

Küüditamisohvrite mälestuspäev – kohalikud inimesed (küüditamise ohvrid) tulevad rmk.-u.

Paljud eesmärgid, mis said 2018. aastaks seatud, said edukalt täidetud. Näit. raamatukogu tegevuse mitmekesistamine – erilaadsed näitused, külalised erinevatelt elualadelt – jätkata samas vaimus.

Jätkata raamatukogu kogude läbivaatamist, vähekasutatava mahakandmine, „unustatud“ raamatu esiletoomine.

Koostöö valla haridusasutustega, kultuuriasutustega.

Kõik tegevused peavad kaasa aitama teenindusnäitajate stabiilsena hoidmisele.

Koostajad.......Taie Saar

12.01.2019..