user_mobilelogo

2015.aasta oli kolimise aasta.

Ajutistest ruumidest kaubanduskeskuses kolis raamatukogu valla oma ruumidesse. Ruumi on rohkem (nüüd 279 m2 ligikaudu 80m2 rohkem), oli võimalik osta juurde riiuleid, näituste eksponeerimise võimalused paranesid, töötajate töötingimused paranesid, laste lugemisnurk avaram, privaatseks lugemiseks PIPI MAJA, edaspidi leitakse lahendus ka puuetega inimeste ja emadele väikeste lastega paremaks pääsuks raamatukokku.

Tänu parematele tingimustele toimus 2015.a. rohkem näitusi ja grupikülaskäike.

Lastele viidi läbi esmakordselt suvelugemise võistlus.

Tuntud inimene raamatukogus – muusika-aasta puhul laenutas raamatuid muusikakooli õpetaja ja rahvusvaheliselt tuntud vanamuusikaansambli juhendaja Heili Meibaum.

Osaletud valla vaba aja veetmise võimalusi tutvustaval infomessil, seal külastajatele küsitlus, millistest tegevustest raamatukogus ollakse huvitatud.

Koostöö teiste valla asutustega hoogustus, sai nagu uue hingamise. Positiivselt koostööst kirjutas Kiili Kunstide Kooli direktor oma artiklis Kiili Lehes.

Koos Maakonnaraamatukoguga korraldatud maakonna raamatukogutöötajate infopäev Kiilis.

Põhieelarve

Seisuga

31.12.14. €

Seisuga

31.12.15 €

Muutus %
Eelarve kokku 54 111 59 339 8,8 %
Personalikulu 23 217 28 689 19%
Komplekteerimiskulu 12 149 11 956  
sh OV-lt    6 188 5 890  
sh riigilt    5 961 6 066  
Infotehnoloogiakulu    1 442 1 711  

Investeeringud ruumide renoveerimisse 70 151 tuhat.

Töötajate töötasu tõusis. Majanduskulud jäid praktiliselt samaks, komplekteerimiskulud on muutunud ainult elanike arvu kasvu arvelt (riigi poolt), KOV poolt isegi natuke vähenenud.

Juurde ostetud 958 eksemplari, e-teavikuid ei ostetud.

Perioodika komplekteerimine : ostetud 46 nimetust, s.h. 11 nimetust kultuuriajakirjandust

Raamatukogu kasutamine

Kuna 2015.aastal raamatukogu kolis ja oli seetõttu suletud 14 päeva ning kasutajate harjumine uue asukohaga võtab aega, siis kartsin arvuliste näitajate suurt langust. Aga üle ootuste oli lugejate ja laenutuste arvu vähenemine väga väike. Külastuste arv vähenes palju – see näitab, et juhuslikke sisseastujaid ja aja parajaks tegijaid (nagu neid oli Maxima keskuses) oli märgatavalt vähem. Rõõmustav on seejuures, et püsikülastajad jäid põhiliselt alles. Vähenes ka virtuaalkülastuste arv – kodulehed ei ole enam eriti populaarsed, kuigi see sai aasta eest uuendatud ja kaasajastatud. Vestluses noortega selgus, et nad ei ole raamatukogu kodulehte üldse vaadanudki.

Lugejad 2014 Lugejad 2015 Muutus (+-) Laenut-d 2014 Laenut-d 2015 Muutus (+-)
1187 1140 -          47 18 764 18 660 -104
Külastused 2014

Külastused

2015

Muutus (+-) Virtuaalkülast. 2014 Virtuaalkülast. 2015 Muutus (+-)
12 440 11 351 -1089 35 072 20 060

-15 012

Laste-ja noorteteenindus s.h lugemisharjumuste kujundamine ja arendamine

Lug-d 2014 Lug-d 2015 Muutus (+-) Külast-d 2014 Külast-d 2015 Muutus (+-) Laenut 2014 Laenut 2015 Muutus (+/-)
407 405 -          2 3197 3123 -74 3000 3190 +190

Laste lugemisega oli 2015.aastal suhteliselt hästi, lugejate arv jäi praktiliselt samaks, külastuste arv langes vähe ja laenutuste arv kasvas 190 võrra. Tundub, et lastele meeldib uus asukoht rohkem kui eelmine. Kindlasti aitas laste laenutuste arvu kasvule kaasa esmakordselt korraldatud suvelugemise võistlus „Karikakramäng“.