user_mobilelogo

Küsitlusest võttis osa 116 inimest, s.o. 15,6% 14 kuni 65 ja vanematest raamatukogu kasutajatest. Kõige rohkem oli vastajaid 40-49-aastaste seas. 14-19-aastasi noori vastas 11,2%.

Naisi vastas 73,3%.

52,6% käib raamatukogus kord kuus, 21,6% paar korda kuus ja 18,1% kord nädalas.

Kõik külastavad raamatukogu selleks, et laenutada teavikuid koju. Järgnevad kohapeal lugemine ja üritustest osavõtt.

Rahul ollakse uuema tõlkekirjanduse ja lastekirjanduse valikuga. Heaks peetakse ajaloo, psühholoogia, hariduse, reisikirjanduse, aianduse, kunsti, biograafiate valikut. 60% eelistab lugeda paberkandjal.

Ka ajakirjandust eelistatakse lugeda paberkandjal (68%).

Infot raamatukogus leiduva kohta küsitakse enamasti raamatukogu töötaja käest, alles siis otsitakse ise riiulitelt või elektronkataloogist URRAM.

Infot sündmuste kohta saadakse Kiili Lehest ja sotsiaalmeediast. Enim huvitavad näitused, kohtumised kirjanikega, lasteüritused.

85,3% vastanutest on raamatukogu teenustega väga rahul, ülejäänud rahul. Esile tõsteti töötajate kompetentsust, professionaalsust, sõbralikkust.

Meeldib raamatukogu asukoht, ruumide kujundus, raamatukogu teenuste kasutamise võimalus ka COVID19 kriisi ajal.